Nieuwsbrief december 2022

Beste OSO leden

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit jaar, een jaar dat twee gezichten had. Eerste een helft waarin vanwege corona nog niet veel kon, maar een tweede helft waarin we, m.b.t. de activiteiten, weer lekker van start zijn gegaan.

Het doet ons goed dat u de activiteiten weer goed hebt bezocht, we zagen steeds blije gezichten. Wat bovendien erg verheugend is, is dat onder andere d.m.v. de activiteiten, het ledental weer aan het stijgen is, we hebben bijna weer 300 leden!

Verheugend is ook dat de gemeentelijke activiteitenagenda is gestart. Iedereen kan nu via de website WWW.UUTGAON.NL heel makkelijk en overzichtelijk zien wat er op een bepaalde datum te doen is in onze gemeente. Ook de activiteiten van de OSO staan erin vermeld. Nu weten we wel dat niet al onze leden een computer hebben, maar we hopen dat u toch, eventueel via anderen, op de hoogte kunt blijven. Natuurlijk blijven we u ook, d.m.v. de nieuwsbrief, op de hoogte houden van onze activiteiten.

Emailadres
Dit brengt mij op een volgend punt, namelijk, als we van u een emailadres zouden mogen krijgen, dan kunnen wij u sneller bereiken als er plotseling of toevallig een wijziging of aanvulling in het programma plaatsvindt. Als u dit al heeft gedaan, dan hoeft dat niet opnieuw natuurlijk. Heeft u er geen, dan is het misschien mogelijk dat we het mailadres van een bekende krijgen. Die u dan weer snel kan inlichten.

Het is namelijk niet te doen om gauw even 300 adressen langs te fietsen. Mogelijk dat we in de toekomst dan ook de nieuwsbrieven per mail kunnen versturen. Waarom willen we dit misschien gaan doen? Wel we hopen nog steeds een redactie te kunnen formeren die onze nieuwsbrieven meer kleur kan geven.
Als dat gaat gebeuren, dan wordt afdrukken een zeer kostbare zaak, wat we dan kunnen voorkomen door zoveel mogelijk via de computer te versturen. Als u uw emailadres door wilt geven, mail dan aan de ledenadministratie zoelen@ziggo.nl

Maar natuurlijk blijven we de papierenversie bezorgen als u dat wilt.

Waar is het bestuur de afgelopen maanden mee bezig geweest:

 • Samen met de WTO (Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf) proberen we de werkgroep “Inclusie” weer nieuw leven in te blazen. Inclusie houdt in dat alle mensen meetellen. We hebben nu van de gemeente te horen gekregen dat er per 1 januari een nieuwe ambtenaar is aangesteld die ook “Inclusie” in haar pakket heeft. We hebben een gesprek gehad met de WTO waarin we hebben uitgesproken dat we in de toekomst, daar waar wenselijk is, gaan samenwerken.
 • De Hoge Nood App: als u een mobiele telefoon bezit, is het mogelijk om een App te downloaden die “Hoge Nood” App heet. Deze App verwijst u direct naar het dichtstbijzijnde toilet dat beschikbaar is, in welke plaats u ook bent. Hier zijn we al een tijdje mee bezig, maar het heeft een tijdje stilgelegen vanwege bovenstaande.
  Nu heeft uw voorzitter contact gehad met de voorzitter van de ondernemersvereniging met het verzoek dit onderwerp onder de aandacht te brengen van alle ondernemers en hij heeft dit toegezegd. Nu zijn er nog te weinig ondernemers die op de App staan.
 • Energie: Rondom de energieprijzen zijn (bestuurs)leden actief geweest om leden te helpen bij het aanvragen van de subsidie. Weet u dat er een energiecoach is in de gemeente die u kan helpen om te kijken waar en hoe u het verstandigst kunt bezuinigen op uw energiekosten? Een telefoontje naar de gemeente en u wordt doorverwezen.
 • We hebben, via de gemeente, de gelegenheid gekregen om een artikel te  plaatsen op de gemeentepagina van Nieuw Ooststellingwerver. waar we de gemeente zeer erkentelijk voor zijn.
 • Ook heeft uw voorzitter van Odrie de gelegenheid gekregen om voor de radio uit te leggen wie de OSO is en wat we doen. Natuurlijk hebben we daarbij ook een oproep gedaan aan mensen om ons te helpen bij onze inzet voor u.
 • Op de laatste bestuursvergadering van de koepel van Onafhankelijke Senioren verenigingen in Fryslân (OSiF) bleek een aantal collega verenigingen niet langer lid te willen blijven van het provinciale verband. Dat vinden wij als OSO erg jammer omdat de OSiF juist de laatste tijd steeds meer gezien wordt als een belangrijke gesprekspartner bij thema’s als Gezondheid, Zorg en Bouwen voor de Provincie.

Met het afhaken van met name de grotere collega senioren verenigingen komt de OSiF echter helaas wel in situatie terecht waarbij het dagelijks bestuur van de OSiF zich genoodzaakt voelt om zich op korte termijn te beraden over de eigen toekomst.

 • Verheugend is dat de AC in Appelscha versterking heeft gekregen van
  Nellie Pool- de Jong en in Oosterwolde is er versterking met Joke Bosmans.
  We zijn daar heel blij mee! Mocht u nu denken dat lijkt mij ook wel wat, dan bent u van harte welkom, neemt u contact met ons op?
 • Ook hebben wij een mogelijk opvolgster gevonden voor onze secretaris Janny Punter – de Vries, die na 7 jaren secretaris van de OSO er mee stopt, zij zal tijdens de jaarvergadering in maart 2023 afscheid nemen. Wij hopen dan voldoende tijd te hebben gehad om de (mogelijk) nieuwe secretaris in te werken en deze aan u voor te dragen.
 • De OSO wil haar leden graag bijstaan op het gebied van wonen welzijn en zorg. Voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken heeft de OSO mensen die u kunnen helpen. Heeft u behoefte om gewoon een kopje koffie te drinken met iemand ook dat is mogelijk. Wilt u graag een beroep doen op deze mogelijkheden, neemt u dan contact op met ons  bestuurslid Kyke Herz in Haulerwijk,  telefoon 06 – 103 02 984

Met betrekking tot de activiteiten.

 • Het is verheugend om te zien dat het aantal leden dat een activiteit bezoekt flink in de lift zit.
 • Ook de 4 “Beweeg”-middagen op woensdag bij Dansschool Clarette en Léon waren een succes, zelfs zo dat menig deelnemer vroeg of we hiermee door zouden willen gaan. Natuurlijk willen we dit graag doen, ook Clarette wil dit wel. Daarom gaan we een poging doen om dit ook in het nieuwe jaar weer op de activiteitenlijst te plaatsen. We stellen dan ook aan u voor om u hiervoor in te schrijven, bij 20 deelnemers of meer gaat het door in maart/april volgend jaar.
  Zie het aanmeldformulier achter in deze nieuwsbrief.
 • In april/mei 2023 willen we in samenwerking met Scala en de Gemeente een (mid)dag organiseren die in het teken staat van Mobiliteit. Hoe het er uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk, we komen daar in de nieuwsbrief van maart uitgebreid op terug.

De programma’s van de Activiteiten Commissies Haulerwijk, Appelscha en Oosterwolde ziet u verderop in deze Nieuwsbrief en in het aparte
Programmaboekje 1e halfjaar 2023.

Natuurlijk bent u bij alle bijeenkomsten overal welkom!

René Schulkes, Janny Punter – de Vries, Cobie van Zoelen, Kyke Herz en Albert Spaa

ACTIVITEITEN PROGRAMMA 2023 AC APPELSCHA

Vrijdag 20 januari.

Een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst met een drankje en een hapje.
Deze bijeenkomst wordt opgeluisterd met  een optreden van ons lid
Jakop Have
. Hij begeleidt zichzelf op de accordeon en laat ons meezingen met allerlei liedjes. De teksten van deze liedjes heeft hij bij zich, zodat we allemaal mee kunnen zingen.

Vrijdag 17 februari.

Deze middag wordt verzorgd door de heer Rinze Oenema uit Haulerwijk.
De heer Oenema en zijn vrouw hebben veel landen bezocht en van deze reizen zijn prachtige films gemaakt. Een paar jaar geleden liet hij ons genieten van de reis naar Afghanistan en China. Deze keer neemt hij ons mee naar Iran, India en Cambodja. Dat wordt weer heel interessant.

Vrijdag 17 maart.
Op deze vrijdag houden we onze gezamenlijke lunch. Dit keer houden we die in Le Coq aan de Boerestreek in Appelscha.
De inloop is om 11.30 uur en om ongeveer 13.30 uur sluiten we af.

De kosten voor deze lunch zijn € 12,50. Dit bedrag moet voor 7 maart 2023 worden overgemaakt op de rekening van W. Oosterhof.

Het rekeningnummer is NL 74 INGB 0001503740 onder vermelding van “lunch”.
De betaling is ook meteen de aanmelding.
Leden die contant willen betalen, moeten zich voor 7 maart aanmelden. Telefoon 0516-431153.

Vrijdag 21 april.

Dit jaar gaan we weer eens een museum bezoeken. De keuze is gevallen op Het Kiekhuus in Wolvega. Het adres is Grindweg 35, 8471 EG, Wolvega.
Telefoon 0561-615111. De museumcollectie is helemaal uit grootmoederstijd.
De kruidenierswinkel, de bakkerswinkel en het klaslokaal roepen herinneringen op aan onze jeugd. De kosten voor dit bezoek, inclusief 2 keer koffie of thee met een oranjekoek, zijn € 9,00. Dit bedrag moet voor 14 april op de rekening van
W. Oosterhof overgemaakt worden, onder vermelding van “museumbezoek”.

Het rekeningnummer staat bij de lunch vermeld. Leden die contant willen betalen, moeten zich wel aanmelden. Graag van te voren aanmelden, want er kunnen maximaal 25 personen mee. Vol is vol. Het is maar een klein museum. Leden die taxivervoer hebben, wordt geadviseerd dit zelf of gezamenlijk te regelen. Voor leden die geen taxivervoer hebben, zullen we proberen voor vervoer te zorgen. Dit wordt ieder jaar moeilijker, omdat veel leden geen auto hebben. Als je mee kunt rijden, krijgt de chauffeur € 4,00.

Vrijdag 16 juni en vrijdag 18 augustus.

Op deze dagen houden we een gezellige koffiemiddag. De kosten zijn voor eigen rekening. Elke vrijdagmiddag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Ze worden gehouden in dorpskamer De Den, Riemsoord 140 A, 8426 ED, Appelscha.
De kosten bedragen  voorlopig nog € 3,00.

De telefoonnummers van de leden van de activiteitencommissie zijn:
Els Alwon, 431338, Tjamke de Haan, 431638, Nellie de Jong, 06-15449105, Sietze Oldersma,430840, Wessel Oosterhof 431153.

ACTIVITEITEN PROGRAMMA 2023 AC  HAULERWIJK

Woensdag 18 januari 2023  –   The Grey Nomads
Voor deze middag heeft de activiteitencommissie het altijd enthousiaste echtpaar Will en Thea uitgenodigd. Will en Thea  worden ook wel  “The Grey Nomads” genoemd: ze zijn n.l. verslaafd aan het maken van interessante en vaak verre reizen.
Om hun boeiende ervaringen te delen maken ze hier audiovisuele reisreportages van,  die mondeling worden toegelicht. Deze middag zullen ze ons laten kennis maken met Roemenië.

Woensdag 15 februari 2023   –   Het Orkest voor Zieken en Zeevarenden
Het Orkest voor Zieken en Zeevarenden speelt voor IEDEREEN!
Ze zingen meestal in het Fries, soms Nederlandse  liedjes, maar ook met eigen teksten. Teksten met een lach en soms met een traan

Woensdag 22 maart 2023   –    Rinze Oenema
Rinze Oenema, een geboren en getogen Haulerwijker, zal deze middag de leden en belangstellenden een film over het Fochtelooerveen tonen en de vroegere turfwinning.
Het belooft een boeiende middag te worden

Woensdag 19 april 2023   –   Het Kleintje Cabaret
Het Kleintje Cabaret gaat voor een heerlijke ontspannen middag zorgen.
Met liedjes en sketches in het Stellingwerfs.
We laten ons verrassen.

Voor alle middagen geldt:
Aanvang 14.00 uur in de Enter in Haulerwijk. 
De eigen bijdrage is 5 euro p.p.
***


ACTIVITEITEN PROGRAMMA 2023 AC OOSTERWOLDE

Zaterdag 14 januari 2023 NieuwjaarsbijeenkomstBij Dansschool Clarette en Léon Snellingerdijk Oosterwolde
Tijd 15.00 uur tot 17.00 uur
Er is GEEN eigen bijdrage verschuldigd
Aanmelding voor 7 januari 2023
Aanmeldingsformulier op bladzijde 9

Vrijdag 24 februari 2023 Lezing over Uitvaartverzorging
Mevrouw Erna Jansen van Uitvaartverzorging Erna Jansen.
Dit is de 3e lezing in de reeks – Arts ouderenzorg –Levenseinde – Uitvaartverzorging.
Heeft u vragen over Uitvaartverzorging wilt u deze dan vóór 1 februari 2023 aan het secretariaat doorgeven, dan kan mevr. Jansen deze beantwoorden.
Aanvang 14.00 uur in De Miente
Eigen bijdrage € 5,00

Vrijdag 24 maart 2023 Algemene Jaarvergadering
De jaarlijkse verantwoording door het bestuur.
We nemen afscheid van onze secretaris Janny Punter – de Vries, die 7 jaar het secretariaat van de OSO voor haar rekening heeft genomen.
Daarna stellen wij u hopelijk een nieuwe secretaris voor.
Na de pauze houdt Apotheker Rogier Hilbers van apotheek De Drie Stellingen in Oosterwolde een lezing over medicijnenverstrekking in Ooststellingwerf en de kwaliteit van klantservices die de apotheek daarbij biedt.
Aanvang 14.00 uur in De Miente
Eigen bijdrage € 5,00

Vrijdag 28 april 2023
Lezing door mevr. Tine Glas, werkzaam bij de Alarmcentrale Noord Nederland in Drachten. Zij is verpleegkundig centralist, die samenwerkt met de centralisten van politie, brandweer en ambulance. De presentatie gaat o.a. over wat er gebeurt als u een ambulance nodig heeft en 112 belt. Zij vertelt op een boeiende wijze met een humoristische kwinkslag.
Aanvang 14.00 uur in De Miente
Eigen bijdrage € 5,00

Vrijdag 26 mei 2023 Koffie en Thee bij  “In Kannen en Kruiken”
Gezellig koffie en thee drinken met heerlijk eigengemaakt gebak.
De OSO rekent het gebak af, zelf moet u uw consumpties.
Aanvang 14.00 uur bij “In Kannen en Kruiken” Venekoterweg
Aanmelding door middel van het Aanmeldformulier in de Nieuwsbrief maart 2023.

ACTIVITEIT GEORGANISEERD DOOR HET OSO BESTUUR

IN DANSSTUDIO “CLARETTE EN LEON”

“FIT HET VOORJAAR IN”
OP  4 WOENSDAGMIDDAGEN  VAN  15.00  TOT  16.15  UUR  (INCL. PAUZE)

29 MAART   –        5 APRIL   –    12 APRIL   –  19 APRIL  2023

De OSO betaalt zelf een gedeelte van de kosten en daarom wordt dezeactiviteit tegen een gereduceerd tarief aangeboden aan alle OSO leden voor € 25,– per persoon voor alle 4 middagen.

Dit is inclusief een drankje en versnapering.

De activiteit gaat door met minimaal 20 deelnemers.
Opgave is mogelijk via de antwoordstrook op blz. 9 vóór 8 maart 2023.

Betaling: € 25,00 overboeken naar bankrekening van de OSO
Nummer NL 38 RABO 0157 858 723 onder vermelding van
OSO Beweegactiviteit in de dansschool.

Het bestuur hoopt dat velen van u zeggen: “Dat is net is iets voor mij”

Wat kunt u verwachten:

Waar wordt een mens gelukkig van? Van goede gezondheid, misschien materiële zaken, maar zeker ook van blije mensen om zich heen.

Dat is wat bij Clarette en Léon aan de Snellingerdijk in Oosterwolde al 25 jaar gebeurt.

Iedereen komt en beweegt in een gezellige ambiance en verlaat de dansstudio weer met een grote glimlach.

Bewegen, dansen op muziek in vele vormen, solo, op een rij, in de kring en soms op een stoel op verschillende muziekstijlen, zoals bekend, populair, nostalgisch en zelfs over de grens Caribische muziek. 

Echt een middagje uit!!

OPGAVE BEWEEGACTIVITEIT BIJ “CLARETTE en LEON”

29 MAART     –   5 APRIL   –    12 APRIL   –     19 APRIL   2023 van  15.00 tot 16.15 UUR.

Aanmelding: tot woensdag  8 maart door onderstaande opgavestrook te sturen naar:

         Secretariaat OSO     Snellingerdijk 10      8431   EM Oosterwolde

         of via e mail              info@os-oosstellingwerf.nl

De kosten moeten uiterlijk 8 maart zijn overgemaakt op: NL 38 RABO 0157 858 723 t.n.v. OSO   o.v.v. OSO beweegactiviteit in dansschool

Opgavestrook voor Beweeg Activiteit in Dansstudio Clarette Léon Oosterwolde

Naam

Adres, postcode  en woonplaats

Telefoon
________________________________________________________________________________

Emailadres
_______________________________________________________________________________

 OPGAVE voor  Nieuwjaarsbijeenkomst zaterdag 14 januari 2023    
Bij Dansschool Clarette en León  
Aanmelding: voor 7 januari 2023 door onderstaande opgavestrook te sturen naar:      Secretariaat OSO       Snellingerdijk 10       8431   EM Oosterwolde         
of via e mail               info@os-ooststellingwerf.nl   
Bijdrage:   Er wordt geen bijdrage gevraagd.                            
naam: 
adres: 
postcode:
woonplaats:
 
telefoon: 
e-mailadres: 
aantal personen: